I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

1. Sklep MMBOUTIQUE.PL  (zwany w dalszej części regulaminu Sklepem) prowadzony jest przez firmę MMHORSES MONIKA MEHLICH (zwaną  w dalszej części regulaminu Sprzedawcą)

 

MMhorses Monika Mehlich

 

ul. Sikorki 1, 44-120 Pyskowice

 

NIP: 6312588650       REGON: 365776143

 

nr. konta ING BANK ŚLĄSKI: 

 

83 1050 1285 1000 0092 3346 7183

 

 

2. Sklep prowadzi sprzedaż:

a) za pośrednictwem sieci Internet

b) poza siedzibą przedsiębiorstwa, w formie tradycyjnej sprzedaży dalej zwaną sprzedażą mobilną.

 

 

3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia:

a) w serwisie internetowym sklepu www.MMBOUTIQUE.PL

b) za pośrednictwem wiadomości email wysłanej pod adres SKLEP@MMBOUTIQUE.PL ,

c) poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal społecznościowy Facebook 

 

4. Ceny i informacje dotyczące produktów zamieszczonych na stronie sklepu w  szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, a także informacje zwarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań. Sklep może jednak zastrzec, iż wysłane na adres klienta zarówno w formie elektronicznej, jak również w drodze przesyłki pocztowej, a także przekazane bezpośrednio w siedzibie lub miejscu zamieszkania klienta  materiały zawierające ceny i informacje dotyczące produktów stanowią ofertę.

 

5. Sklep dokonuje sprzedaży przedsiębiorcom, jak również konsumentom zarówno za pośrednictwem sieci Internet jak również w formie sprzedaży mobilnej. Szczególne postanowienia dotyczące umów zawieranych z przedsiębiorcami zostały zawarte w rozdziale II zatytułowanym "Postanowienia  szczegółowe".

 

6. W przypadku dokonywania  zakupu, zamówienie w sklepie może dokonać  każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada stałe miejsce pobytu lub tymczasowe na terytorium Polski oraz każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski. Takie same uprawnienia posiadają osoby fizyczne i osoby prawne posiadające stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zakupów dokonywanych w drodze sprzedaży mobilnej.

 

7. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

8. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad. 

 

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.mmhorses.pl  i w cenniku oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury lub paragonu fiskalnego.

 

 

 

 ZAMÓWIENIA

 

10. Złożenie zamówienia w Sklepie MMBOUTIQUE.PL zarówno za pośrednictwem sieci Internet, wiadomości email, wiadomości prywatnej na Facebooku, jak również w formie sprzedaży mobilnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

 

11. W przypadku zakupów za pośrednictwem sieci Internet umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przypadku sprzedaży dokonywanej w formie mobilnej umowa zostaje zawarta w chwili gdy strony dojdą do porozumienia w zakresie wszystkich istotnych postanowień umowy. Złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email bądź poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal społecznościowy Facebook przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

12. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Klienta formularza konta internetowego, a w przypadku zakupu w formie sprzedaży mobilnej skuteczne zawarcie umowy, potwierdzone pisemnym oświadczeniem podpisanym przez sklep oraz kupującego.

 

13. Po złożeniu zamówienia następuje przesłanie do Konsumenta drogą elektroniczną informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia.  W razie braku otrzymania takiej informacji należy skontaktować się z obsługą sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

15.Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia, którym jest  czas, upływający od złożenia zamówienia i dokonania płatności na rachunek sklepu (liczona będzie data późniejsza) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze (zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego). Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

16. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pośrednictwem serwisu "Przelewy 24”, przy osobistym odbiorze towaru, lub przelewem na konto bankowe.

 

17. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 

a) przy płatności przy odbiorze – w chwili otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia

b) przy płatności przelewem – w chwili wpłynięcia należności na rachunek bankowy sklepu

c) przy płatności za pośrednictwem „Przelewy 24”.

 

18. W przypadku dokonania zakupu w formie sprzedaży mobilnej  kupujący może dokonać zapłaty w formie gotówkowej, a także przelewem na numer rachunku wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku sprzedaży mobilnej potwierdzeniem zawarcia umowy jest  paragon lub faktura wystawiona przez sklep.

 

19. Podane na stronie internetowej ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT i podawane są w polskich złotych. Ceną wiążącą dla  Klienta i Sprzedawcy  jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia, o ile następnie została potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia.

 

20.Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki.

 

21. Ceny podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w przypadku sprzedaży internetowej. 

 

22. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

23. Klient jest na bieżąco informowany o zmianach w cenach towarów i usług oferowanych na stronie sklepu. Wysokość cen jest uzależniona od kursu euro w dniu dokonywania zamówienia. Ceny zawarte w cenniku, do chwili zawarcia umowy każdorazowo ulegają automatycznej zmianie wraz ze zmianą kursu euro.

 

24. W przypadku sprzedaży mobilnej, kupujący zobowiązany jest przy składaniu zamówienia bądź w terminie ustalonym ze sklepem, do wpłaty zadatku w kwocie równiej 20% wartości zamówienia

 

25. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za zamówiony towar Sklep zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie.

 

26. Zamówienie zostaje anulowane po upływie 7 dni liczonych od daty wpłynięcia w przypadku braku wpłaty. Kupujący zostaje poinformowany o fakcie drogą elektroniczną.

 

27. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Paragon fiskalny jak i faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

 

 

 

DOSTAWY I TERMINY REALIZACJI

 

28. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej  Koszt dostawy towaru ukazuje się po dodaniu towaru do koszyka zakupów na stronie internetowej. Zakupiony towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres. Sklep po uprzednim ustaleniu tego z kupującym dostarcza zakupiony towar także bezpośrednio.

 

29. Koszt usługi transportu pokrywa klient.

 

30. Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia połączony z przewidywanym czasem dostawy.

 

31. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

 

32. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówiony towar wróci do sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy.

 

33. W przypadku towarów ze statusem „na zamówienie” termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. Sklep w takim przypadku zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

 

34. Sklep dostarcza towar  na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 

35. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.

 

36. Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

37. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są roczną gwarancją producenta. 

 

 

 

 

ZWROTY

 

38. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

39. Kupujący powiadamia  Sklep o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail SKLEP@MMBOUTIQUE.PL  z dopiskiem ZWROT, i wysyła na adres 44-120 Pyskowice, ul. Sikorki 1

 

40. Koszt wysyłki towaru ponosi klient.

 

41. Towary zakupione w sklepie mobilnym nie ulegają zwrotowi.

 

42. Sklep nie odpowiada za wyrządzone szkody przez wykorzystanie zakupionych towarów niezgodnie z przeznaczeniem, warunkami, zaleceniami i instrukcjami producentów.

 

43.W przypadku zwrotu towar musi być nowy, nieużywany, z kompletem metek i dowodem zakupu.

 

44. Sklep zwróci należność za zwracany towar nie później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty zamówienia produktu. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu na konto bankowe konsumenta.

 

 

 

 

REKLAMACJE

 

45. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176 z późniejszymi zmianami) Sklep odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem, za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie na adres e- mail SKLEP@MMBOUTIQUE.PL - W tytule maila podaje REKLAMACJA oraz numer zamówienia.

 

46.Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres sklepu. Klient wysyła towar do sklepu na własny koszt.

 

47. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć podane na piśmie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje w przypadku kupującego będącego konsumentem rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 

 

48.Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, a w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

 

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy MMHORSES MONIKA MEHLICH do celów ewidencyjnych, a w szczególności w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy klient  wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do newslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

50. MMHORSES MONIKA MEHLICH zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail) Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

 

51. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, Sklep nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem sklep@mmboutique.pl

 

52. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

53. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.